Bài toán khiến M.U tốn 200 triệu để tìm ra lời giải