Bài học 'con voi trên cành' và Arsenal hãy thôi kêu ca