Amorim mới là người phù hợp nhất để thay cho Klopp