5 triệu bảng giải quyết vấn đề nhức nhối của Arsenal và Chelsea