4 điều rút ra sau thất bại của CAHN trước Khánh Hòa