3 mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool trước khi ký hợp đồng với Salah